ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

A Kezelő (Vencák Marianna) csak olyan személyes adatokat (vezeték és kereszt név, lakcím, számlázási cím, e-mail és telefonszám) rögzít, melyeket az Ügyfél önkéntesen rendelkezésére bocsát, s melyekre vonatkozóan az Ügyfél az adatok rögzítéséhez, az adatkezeléshez és számlázáshoz/adattovábbításhoz a könyvelés felé kifejezetten hozzájárult.

Az Ügyfél állapotáról, a kezelés menetéről, a kezelések során megtudott fejleményekről, Kezelő harmadik fél felé információt semmilyen formában nem adhat ki. Kivételt képez ezalól, ha Ügyfél felhatalmazza a Kezelőt a vele kapcsolatban álló személlyel való konzultációra.

Az Ügyfél személyes adatait Kezelő kizárólag a vele való kapcsolattartás és számlázás céljára használja fel.

A Kezelő általi adatkezelés jogalapja Ügyfél érdeklődése, kölcsönös megállapodásuk a kezelések igénybe vételére, ennek során kifejezett hozzájárulása az adatok kezeléséhez.

Az Ügyfél által Kezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat Kezelő nem adhatja tovább harmadik fél részére - kivéve, ha az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adat továbbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése értelmében kötelező.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A személyes adatokat Kezelő emelt szintű védelemmel ellátott szerveren őrzi és minden szükséges óvintézkedést megtesz az adatok védelme - az adatok elvesztésének, illetéktelen továbbításának, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának, módosításának, törlésének vagy megsemmisítésének valamint az illetéktelen adatbevitel megakadályozása - érdekében.

Az adatok kezelését kizárólag a Kezelő végzi. A személyes adatokhoz a Kezelőn kívül más - kivéve, akikhez a jelen adatvédelmi szabályzat alapján az Ügyfél adatai továbbításra kerülnek (pl.könyvelés) - nem férhet hozzá, e személyek pedig kötelesek az általuk megismert adatokat titokban tartani és az adatmegismerés céljától eltérő célra azokat semmilyen körülmények között nem használhatják fel.

Kezelő a személyes adatokat a megállapodás létrejöttétől számított 5 naptári évig, ill. az érintett Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli.

Az Ügyfél a személyes adatai kezelésének időtartama alatt bármikor jogosult felvilágosítást, tájékoztatást kérni a személyes adatok kezelésével összefüggésben, jogosult továbbá személyes adatai helyesbítését kérni a Kezelőtől. Az Ügyfél bármikor jogosult továbbá a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását a jövőre nézve visszavonni a hatályos jogszabályozás erejéig.

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai sérelme esetén az Ügyfél jogai érvényesítése érdekében - az Infotv. rendelkezésének megfelelően - Magyarország rendes bíróságához fordulhat jogorvoslatért.

Az Ügyfél adatainak kezeléséért, a kezelés jogszerűségéért felelős személy a Kezelő, vagyis Vencák Marianna (Székhelye: 2112 Veresegyház, Lehár F. u. 7. Adószám: 62550318-1-33) .

Kezelő az Infotv. 65.§ 8. bekezdésének a, pontja értelmében adatvédelmi nyilvántartásba vételre nem kötelezett.

Kezelő a fenti Adatvédelmi Szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak.

.